W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 27 stycznia 2015 roku.

- stan radnych Rady Miejskiej - 20

- obecnych na sesji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik - 19

nr 3 do protokołu

- nieobecnych (Adam Sobczyk) - 1

Oprócz radnych w sesji wzięli udział zaproszeni goście, którzy podpisami na liście obecności ( stanowiącej załącznik nr 4 do protokołu) potwierdzili swoje uczestnictwo w obradach.

PRZEBIEG OBRADPkt - 1 - Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

O godzinie 9.00 Przewodniczący Rady W. Król otworzył IV sesję Rady Miejskiej w Policach. Powitał zebranych radnych i zaproszonych gości. Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali obecnych jest 19 radnych, a zatem wymagane quorum nie budzi wątpliwości.

Pkt - 2 - Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący W. Król poinformował, iż 22 grudnia wpłynęło pismo Pani radnej Iwony Strzelczyk o zrzeczeniu się mandatu radnej Rady Miejskiej w Policach. Oświadczenie to zostało w dniu 23 grudnia przesłane do Komisarza Wyborczego w Szczecinie w celu wydania postanowienia w powyższej sprawie. W dniu 12 stycznia 2015 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Policach wpłynęło postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 07 stycznia 2015 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miejskiej w Policach w okręgu Wyborczym nr 3. W tej sytuacji do czasu wyłonienia radnego w okręgu nr 3 Rada Miejska w Policach liczyć będzie 20 radnych.

Przewodniczący W. Król zapoznał radnych z uzasadnieniem rezygnacji radnej Iwony Strzelczyk z mandatu radnego.

Przewodniczący Rady W. Król – w dniu 22 stycznia 2015 roku Komisja Rewizyjna przekazała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora ZGKiM w Policach wraz z uzasadnieniem. Sprawa dotyczy skargi złożonej w dniu 10 września 2014 r. przez Panią Katarzynę Jankowską. Skarga była przedmiotem badania przez Komisję Rewizyjną poprzedniej kadencji RM w Policach. Ze względu na badanie skargi na przełomie kadencji i złożoność skargi nie zostały w tym przypadku dotrzymane obligatoryjne terminy, dlatego też zdecydowałem się na przedłożenie Radzie Miejskiej projektu uchwały w trybie nadzwyczajnym, tj. zgodnie z § 13 ust. 3 statutu z prośbą o umieszczenie projektu uchwały w dzisiejszym porządku obrad jako pkt 16.

Radni RM w Policach nie zgłosili uwag do porządku obrad.

Przewodniczący W. Król – zarządził głosowanie nad zmianami w porządku obrad, głosowanie przedstawia się następująco:

za – 19 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

Porządek obrad w zaproponowanej wersji został przez radę przyjęty.

W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Przewodniczący odczytał porządek obrad.

Porządek obrad przedstawia się następująco:


1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie uwag do protokołu z III sesji Rady Miejskiej w Policach
w dniu 22 grudnia 2014 roku.

4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej w Niekłończycy.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej w Pilchowie.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej w Wieńkowie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach.

9. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji w 2015 roku przez Gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie gminy Police.

10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia od INFRAPARK Police Spółki Akcyjnej w likwidacji z siedzibą w Policach prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia od INFRAPARK Police Spółki Akcyjnej w likwidacji z siedzibą w Policach prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz własności infrastruktury drogowej stanowiącej odrębny przedmiot własności.

12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia od INFRAPARK Police Spółki Akcyjnej w likwidacji z siedzibą w Policach własności nieruchomości
z obrębu ewidencyjnego 5-Police.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Police w ramach pomocy de minimis.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Wodociągów i Kanalizacji na 2015 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach na 2015 rok.

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach.

17. Interpelacje i zapytania radnych.

18. Wolne wnioski.

19. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad stanowi

załącznik nr 5 do protokołuPkt – 3 - Rozpatrzenie uwag do protokołu z III sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 grudnia 2014 r.


Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu.

Pkt – 4 - Sprawozdanie z pracy Burmistrza.Sprawozdanie z pracy Burmistrza Polic za okres od dnia 22 grudnia 2014 r. do 27 stycznia 2015 r. przedstawił Burmistrz Wł. Diakun ( Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

Głos w dyskusji zabrali: radny M. Różycki, Z-ca Burmistrza J. Pisański.

Radni nie zgłosili uwag do sprawozdania Burmistrza.

Pkt – 5 - Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej w Niekłończycy.

Z-ca Nacz. Wydz. OR M. Usewicz scharakteryzował projekt powyższej uchwały.

Radni nie zgłosili pytań do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 19 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała została przyjęta przez Radę.

Uchwała Nr IV/14/2015 stanowi

załącznik nr 7 do protokołu.

Pkt – 6 - Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej w Pilchowie.


Z-ca Nacz. Wydz. OR M. Usewicz scharakteryzował projekt powyższej uchwały.

Radni nie zgłosili pytań do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 19 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała została przyjęta przez Radę.

Uchwała Nr IV/15/2015 stanowi

załącznik nr 8 do protokołu.

Pkt – 7 - Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej w Wieńkowie.Z-ca Nacz. Wydz. OR M. Usewicz scharakteryzował projekt powyższej uchwały.

Radni nie zgłosili pytań do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 19 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała została przyjęta przez Radę.

Uchwała Nr IV/16/2015 stanowi

załącznik nr 9 do protokołu.

Pkt – 8 - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach.

Z-ca Nacz. Wydz. OR M. Usewicz scharakteryzował projekt powyższej uchwały.

Przewodniczący W. Król zgłosił kandydatury radnych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

1. Radna Elżbieta Jaźwińska

2. Radny Grzegorz Ufniarz,

3. Radny Andrzej Rogowski.

Wymienieni Radni wyrazili zgodę.

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Radni nie zgłosili pytań do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 18 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 1radny

W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta.

Uchwała Nr IV/17/2015 stanowi

załącznik nr 10 do protokołu.

Pkt – 9 - Podjęcie uchwały w sprawie realizacji w 2015 roku przez Gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie gminy Police.

Z-ca Nacz. Wydz. OR M. Usewicz scharakteryzował projekt powyższej uchwały.

Radni nie zgłosili pytań do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 19 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta.

Uchwała Nr IV/18/2015 stanowi

załącznik nr 11 do protokołu.

Pkt – 10 - Podjęcie uchwały w sprawie nabycia od INFRAPARK Police Spółki Akcyjnej w likwidacji z siedzibą w Policach prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.


Nacz. Wydz. GG Z. Bobrowicz scharakteryzowała projekt powyższej uchwały.

Radni nie zgłosili pytań do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 19 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta.

Uchwała Nr IV/19/2015 stanowi

załącznik nr 12 do protokołu.Pkt – 11 - Podjęcie uchwały w sprawie nabycia od INFRAPARK Police Spółki Akcyjnej w likwidacji z siedzibą w Policach prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz własności infrastruktury drogowej stanowiącej odrębny przedmiot własności.Nacz. Wydz. GG Z. Bobrowicz scharakteryzowała projekt powyższej uchwały.

Radni nie zgłosili pytań do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 19 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta.

Uchwała Nr IV/20/2015 stanowi

załącznik nr 13 do protokołu.

Pkt – 12 - Podjęcie uchwały w sprawie nabycia od INFRAPARK Police Spółki Akcyjnej w likwidacji z siedzibą w Policach własności nieruchomości
z obrębu ewidencyjnego 5-Police.

Nacz. Wydz. GG Z. Bobrowicz scharakteryzowała projekt powyższej uchwały.

Radni nie zgłosili pytań do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 19 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta.

Uchwała Nr IV/21/2015 stanowi

załącznik nr 14 do protokołu.

Pkt – 13 - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomoc w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Police w ramach pomocy de minimis.

Skarbnik Gminy J. Zagórski scharakteryzowała projekt powyższej uchwały.

Radni nie zgłosili pytań do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 19 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta.

Uchwała Nr IV/22/2015 stanowi

załącznik nr 15 do protokołu.

Pkt – 14 - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Wodociągów i Kanalizacji na 2015 rok.

Nacz. Wydz. GKiM S. Staszkiewicz scharakteryzował projekt powyższej uchwały.

Radni nie zgłosili pytań do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 19 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta.

Uchwała Nr IV/23/2015 stanowi

załącznik nr 16 do protokołu.

Pkt – 15 - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach na 2015 rok.

Nacz. Wydz. GKiM S. Staszkiewicz scharakteryzował projekt powyższej uchwały.

Radni nie zgłosili pytań do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 19 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta.

Uchwała Nr IV/24/2015 stanowi

załącznik nr 17 do protokołu.

Pkt – 16 - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Rogowski zapoznał radnych z treścią skargi oraz omówił prace Komisji nad badaniem zasadności skargi, stwierdzając bezzasadność skargi.

Głos w dyskusji zabrali: radny M. Różycki, radny A. Rogowski, Dyrektor ZGKiM R. Niedworok.

Radni nie zgłosili więcej pytań do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 19 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta.

Uchwała Nr IV/25/2015 stanowi

załącznik nr 18 do protokołu.

Pkt - 17 – Interpelacje i zapytania radnych

Pkt – 18 - Wolne wnioski


Radny M. Różycki odczytał i złożył pisemnie trzy interpelacje, które stanowią załączniki nr 19 ; nr 20; nr 21 do protokołu.

Radny A. Partyka – „mieszkańcy ulicy Targowej prosili mnie o zgłoszenie naprawy poręczy przy zejściu od ulicy Targowej do Rycerskiej – po jednej i po drugiej stronie została zniszczona. Druga sprawa – dotyczy naprawy ławki przy Bibliotece Miejskiej przy ul. Wojska Polskiego.

Radny K. Kowalewski zgłosił dwie interpelacje, które stanowią załączniki nr 22 i nr 23 do protokołu. Zgłosił również interpelację w imieniu radnego A. Sobczyka nieobecnego na sesji RM, która stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Z-ca – Burmistrza J. Pisański – chciałem przypomnieć i zwrócić uwagę, co jest kwestią bardzo istotną, że zarządcą tych dróg o których rozmawiamy ( 16 wypadków - ul. Wyszyńskiego, ul. Piłsudskiego), są w zarządzie starostwa powiatowego. My się w to włączamy, niemniej my nie możemy podejmować decyzji jak zarządca drogi, my jesteśmy zarządcą dróg gminnych. Na tych drogach bezpośrednio sprawujemy zarząd i bezpośrednio podejmujemy działania, a na drogach powiatowych możemy tylko wspierać. Kwestie oświetlenia, które są w naszej kompetencji, bo my oświetlamy i drogi krajowe, wojewódzkie i drogi gminne na terenie miasta, ale nie jesteśmy zarządcą dla tych grup dróg na których zdarzyły się wypadki.

Radny K. Kowalewski – ja tutaj nie doszukuję się winnych, nie jest to moją intencją, z oczywistych względów interpelację składam na sesji Rady Miejskiej, a nie na sesji Rady Powiatu. Od gminy oczekuję jakiejś roli wiodącej, oczekuję jakiejś inicjatywy w tym zakresie. Ze sprawozdania Burmistrza wynika, że współpraca układa się wzorowo, więc myślę, że przy zaangażowaniu gminy jesteśmy w stanie w tym roku ten problem rozwiązać.

Z-ca Burmistrza J. Pisański – w tej sprawie odbyły się już dwa spotkania. Ostatnie - to Komisja Bezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym, na której byłem obecny razem z Panem Staszkiewiczem. W spotkaniu Komisji poza Starostą i urzędnikami Starostwa uczestniczyła również Policja Powiatowa i przedstawiciele innych samorządów. Bezpośrednio po zdarzeniach mieliśmy również spotkanie u Starosty, gdzie oprócz Policji był również Komendant Straży Miejskiej. Jeszcze wcześniej mieliśmy spotkanie w gminie z udziałem Starosty i jego służb bezpieczeństwa oraz jego zarządcy dróg powiatowych – natychmiast po tych zdarzeniach. Wtedy zdecydowaliśmy o natychmiastowej wymianie 9 opraw, aby te miejsca doświetlić. Starostwo podjęło decyzję o montażu elementów wspierających na przejściach dla pieszych.

Przewodniczący W. Król – ustaliliśmy wczoraj z Panem Starostą A. Bednarkiem, że od następnej sesji Rady Miejskiej będzie obecny przedstawiciel powiatu w części – interpelacje, aby na bieżąco uwagi adresowane do Starostwa Powiatowego, były natychmiast przejmowane przez Starostwo.

Pkt – 19 – Zamknięcie obrad.

Przewodniczący W. Król stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji został wyczerpany. Podziękował radnym i gościom za udział w obradach i o godzinie 10.48 ogłosił zakończenie IV sesji Rady Miejskiej w Policach.

Protokołowała:

J. Przygodzka-Pawlak

Przewodniczący Rady


Witold Król

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane