W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół Nr XXVII/12 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 21 grudnia 2012 roku

Protokół przed przyjęciem przez Radę Miejską 
 
Protokół Nr XXVII/12
 
z sesji Rady Miejskiej w Policach
w dniu 21 grudnia 2012 roku

- stan radnych Rady Miejskiej                                                                - 21
 
- obecnych na sesji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik             - 20
  nr 3 do protokołu
 
- nieobecnych (radna P. Nowak)                                                              - 1
 
 
 
         Oprócz radnych w sesji wzięli udział zaproszeni goście, którzy podpisami na liście obecności (stanowiącej załącznik nr 4 do protokołu) potwierdzili swoje uczestnictwo w obradach.

PRZEBIEG OBRAD
 
 
Pkt - 1 -     Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 
O godzinie 9.00 Przewodniczący Rady W. Król otworzył XXVII sesję Rady Miejskiej w Policach. Powitał zebranych radnych i zaproszonych gości.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali obecnych jest
20 radnych, a zatem wymagane quorum nie budzi wątpliwości.
 
Przewodniczący Rady W. Król poinformował, że na sali jest zainstalowany nowy sprzęt nagłaśniający i poprosił Pana S. Tomanka o kilka uwag nt. obsługi.
 
 
Pkt - 2 -     Przedstawienie porządku obrad.
 
Przewodniczący Rady W. Król odczytał porządek obrad.
 
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.
 
Porządek obrad przedstawia się następująco:
1.       Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2.       Przedstawienie porządku obrad.
3.       Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu
27 listopada 2012 r.
4.       Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
5.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
6.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.
7.     Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2013-2024.
8.     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2013.
9.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej z przeznaczeniem na dopłatę do 1 m3 ścieków dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Policach na 2013 rok.
10.           Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Polic.
11.           Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2013 rok (liczba sesji i terminy ich odbycia).
12.  Interpelacje i zapytania radnych.
13.  Wolne wnioski.
14.  Zamknięcie obrad.
Projekt porządku obrad stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
 
Pkt - 3 -     Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 listopada 2012 r.
 
Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu.
 
Przewodniczący Rady W. Król zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu, które przedstawia się następująco:
 
za – 20 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
Protokół został przez Radę przyjęty jednogłośnie.
 
 
Pkt – 4 -     Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
 
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Polic za okres od sesji Rady Miejskiej
w dniu 27 listopada do dnia 20 grudnia 2012 r. przedstawił Burmistrz
Wł. Diakun.
 
Sprawozdanie stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.
 
 
Pkt – 5 -     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.
 
Pełnomocnik Burmistrza J. Moroz scharakteryzował projekt powyższej uchwały.
 
Radna Z. Hlek – przedstawiła stanowisko Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego, która pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.
 
Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.
 
Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:
 
za – 20 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.
 
Uchwała Nr XXVII/195/2012 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
 
Pkt – 6 -     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.
 
Pełnomocnik J. Moroz scharakteryzował projekt powyższej uchwały.
 
Radna Z. Hlek – przedstawiła stanowisko Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego, która pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.
 
Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.
 
Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:
 
za – 20 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.
 
Uchwała Nr XXVII/196/2012 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
 
Pkt – 7 -     Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2013-2024.
 
Skarbnik Gminy J. Zagórski dokonał wprowadzenia do projektu powyższej uchwały i omówił zmiany zawarte w autopoprawce.
 
Radna E. Jaźwińska oświadczyła, że Komisja Budżetu i Finansów Gminnych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały poinformowała, że do komisji nie wpłynęły uwagi z pozostałych komisji stałych.
 
Radny A. Partyka przedstawił pozytywną ocenę projektu uchwały przez Komisję Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii.
 
Radna Z. Hlek – przedstawiła stanowisko Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego, która pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.
 
Radny B. Przybył – oświadczył, że członkowie Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
 
Przewodniczący Rady W. Król odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej (stanowi zał. nr 10 do protokołu).
 
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
 
Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:
 
za – 14 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 6 radnych
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
Uchwała została przez Radę przyjęta.
 
 
Uchwała Nr XXVII/197/2012 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
 
 
Pkt – 8 -     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2013.
 
Przewodniczący Rady W. Król odczytał uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2012 r.:
- w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Police na 2013 rok (stanowi zał. nr 12 do protokołu),
- w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Police na 2013 rok (stanowi zał. nr 13 do protokołu).
 
Radna E. Jaźwińska omówiła wnioski do budżetu Gminy Police 2013, które Komisja Budżetu i Finansów Gminnych przedstawiła Panu Burmistrzowi.
Po uzyskaniu odpowiedzi od Pana Burmistrza i uwzględnieniu wniosków
w autopoprawce Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu (opinia stanowi zał. nr 14 do protokołu).
 
Burmistrz Wł. Diakun omówił główne założenia do w/w uchwały.
 
Skarbnik Gminy J. Zagórski odczytał odpowiedź Burmistrza na wnioski Komisji Budżetu i Finansów Gminnych oraz omówił zmiany przedstawione
w autopoprawce do projektu uchwały budżetowej Gminy Police na 2013 rok.
 
Z-ca Burmistrza J. Pisański scharakteryzował plan zadań inwestycyjnych na 2013 rok.
 
Z-ca Burmistrza P. Mirowski scharakteryzował wydatki na oświatę
i wychowanie, ochronę środowiska oraz gospodarkę odpadami przedstawione
w budżecie na 2013 rok.
 
Przewodniczący Rady W. Król otworzył dyskusję nad projektem uchwały budżetowej.
 
W dyskusji głos zabrali: radny M. Łapko, Burmistrz Wł. Diakun, Z-ca Burmistrza J. Pisański, Sekretarz Gminy A. Bednarek, radny K. Kowalewski, Dyrektor ZWiK Z. Koźlarek, radny A. Pacholik, radna J. Zielińska, Z-ca Burmistrza P. Mirowski, radny J. Chmielewski, radny G. Ufniarz.
 
Radny A. Partyka oświadczył, że Komisja Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały dotyczący uchwalenia budżetu Gminy Police na 2013 rok.
 
Radny B. Przybył – powiedział, że Komisja Oświaty, Kultury i Sportu generalnie nie miała uwag do budżetu, poza wnioskiem w sprawie Gimnazjum nr 3, który został uwzględniony. Członkowie komisji wrażali zaniepokojenie faktem uszczuplania budżetu w oświacie.
Radny wyraził wdzięczność, że w projekcie budżetu na 2013 rok znalazł się zapis dotyczący kontynuowania docieplenia budynku szkoły filialnej
w Niekłończycy.
 
Radny M. Różycki poinformował Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej w Policach będzie głosował za przyjęciem budżetu Gminy Police na rok 2013.
 
Radna Z. Hlek – przedstawiła stanowisko Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego, która pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.
 
Radny B. Pachis - w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej poinformował, że radni będą głosować wstrzymująco w zakresie przedmiotowej uchwały.
 
Przewodniczący Rady W. Król zaprezentował i uzasadnił stanowisko Klubu Radnych WS „Gryf XXI” w sprawie budżetu Gminy Police 2013, że radni będą głosowali za przyjęciem uchwały.
 
Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.
 
Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:
 
za – 12 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 8 radnych
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
Uchwała została przyjęta przez Radę.
 
 
Uchwała Nr XXVII/198/2012 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
 
 
 
Przerwa od godz. 11.15 do godz. 11.45
 
 
 
Po przerwie w sesji uczestniczyło 18 radnych. Obrady opuścili radni:
G. Pawłowska i B. Pachis.
 
 
Pkt - 9 –     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej
z przeznaczeniem na dopłatę do 1 m3 ścieków dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach na 2013 rok.
 
Naczelnik Wydz. GKM S. Staszkiewicz scharakteryzował projekt powyższej uchwały.
 
Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.
 
Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:
 
za – 18 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
 
W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.
Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.
 
Uchwała Nr XXVII/199/2012 stanowi
załącznik nr 15 do protokołu.
 
 
Pkt - 10 -  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Polic.
 
Radny A. Pacholik scharakteryzowała projekt powyższej uchwały.
 
Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.
 
Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:
 
za – 18 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
 
W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.
Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.
 
Uchwała Nr XXVII/200/2012 stanowi
załącznik nr 16 do protokołu.
 
 
Pkt - 11 -   Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2013 rok (liczba sesji i terminy ich odbycia).
 
 
Przewodniczący Rady W. Król przedstawił harmonogram pracy Rady Miejskiej na 2013 rok.
 
Radni nie zgłosili uwag do planu pracy.
 
Harmonogram stanowi
załącznik nr 17 do protokołu.
 
 
 
Przerwa od godz. 11.50 do godz. 12.10
 
 
Pkt - 12 -   Interpelacje i zapytania radnych.
Pkt - 13 -   Wolne wnioski.
 
Radny G. Ufniarz poinformował, że Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne od 1 grudnia bierze udział w projekcie pn. „Młodzi kierowcy na start”. Jest to projekt prowadzony przez firmę szkoleniową Igielski ze Szczecina, dotyczy on szkolenia młodych ludzi i uzyskanie przez nich uprawnień do pracy jako zawodowy kierowca autobusów. Jest to dosyć istotne, bo z powodów ustawowych, aby takie uprawnienia zdobyć trzeba wydać około 10 tysięcy złotych, więc zdobycie takich uprawnień, to jest naprawdę dosyć droga sprawa. My uczestniczymy w tym projekcie i efektem tego będzie przeszkolenie ok. 150 osób ze Szczecina i Polic. Te 150 osób ma uzyskać kwalifikacje i uzyskać zatrudnienie.
Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne jest jednym
z partnerów, drugim jest Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica.
W ten sposób dbamy o to, żeby mieć kadry. Projekt jest zwrócony do młodych ludzi pomiędzy 20 a 24 rokiem życia. Edycje projektu odbywają się co trzy miesiące, pierwsza zaczęła się od grudnia 2012, kolejna będzie od marca. Bardzo proszę, abyście Państwo jak najszerzej tę informację powielali,
jest szansa za darmo zdobyć kwalifikacje, a potem uzyskać zatrudnienie w tej branży.
 
Radny J. Chmielewski złożył swoje interpelacje, które stanowią załącznik
nr 18 do protokołu.
 
 
Pkt – 14 -   Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący Rady W. Król stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji został wyczerpany. Podziękował radnym i gościom za udział w obradach
i o godzinie 12.15 ogłosił zakończenie XXVII sesji Rady Miejskiej w Policach.
 
 
 
Protokołowała:
Zofia Pasik                                                       Przewodniczący Rady
 
                                                                                 Witold Król

Powiadom znajomego