W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół Nr XI/11 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 31 sierpnia 2011 roku

                                                                                                                                            
 
 
Protokół Nr XI/11
 
z sesji Rady Miejskiej w Policach
w dniu 31 sierpnia 2011 roku

- stan radnych  Rady Miejskiej                                                                            -  20
 
- obecnych na sesji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik      -  20
  nr 3 do protokołu
                                                                  
- nieobecnych                                                                                          -   0                                                  
 
 
 
         Oprócz radnych w sesji wzięli udział zaproszeni goście, którzy podpisami na liście obecności (stanowiącej załącznik nr 4 do protokołu) potwierdzili swoje uczestnictwo w obradach.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRZEBIEG OBRAD  
 
Pkt  -  1  -  Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 
O godzinie 9.00 Przewodniczący  Rady W.Król  otworzył XI sesję Rady Miejskiej w Policach.  Powitał zebranych radnych i zaproszonych gości.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali obecnych jest 19  radnych, a zatem wymagane quorum nie budzi wątpliwości.
 
 
Pkt  -  2  -  Przedstawienie porządku obrad.
 
Przewodniczący Rady W. Król przedstawił porządek obrad.
 
Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad.
 
Porządek obrad przedstawia się następująco:
 
1.      Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2.      Przedstawienie porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 czerwca 2011 r.
4.      Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
5.      Sprawozdanie z pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2011 - 2023.
7.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2011.
8.      Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników.
9.      Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wypowiedzenia nadobowiązkowych udziałów Gminy Police w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Policach.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
w szpitalu. 
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Police.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.
 
  Porządek obrad stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.
 
 
 
Przewodniczący Rady W.Król zarządził uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłego radnego A.Kieizika.
 
 
 
Pkt  -  3  Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej             w Policach z dnia 21 czerwca 2011 r.
Przewodniczący Rady W.Król – zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z X sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 czerwca 2011 r.
 
Głosowanie przedstawia się następująco:
 
za – 18
przeciw – 0
wstrzymało się – 0
 
Protokół został przez Radę przyjęty jednomyślnie.
W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.
 
 
Pkt  -  4  -  Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Polic za okres od sesji Rady Miejskiej             w dniu 21 czerwca do dnia 31 sierpnia 2011 r. przedstawił Burmistrz Polic          Wł. Diakun (stanowi zał. nr 6 do protokołu).
 
Radny A.Pacholik stwierdził, że sytuacja w ZCH „Police” dotyka obecnie około 200 osób. Około 80% to pracownicy z Polic. Czy w rozmowach                      z dyrekcją jest proponowana zamiana miejsc pracy ? Czy jest jakaś propozycja Urzędu Pracy, bo są to wysoce wykwalifikowani ludzie ? Stwierdził, że ci ludzie nie mają żadnego wsparcia psychologicznego tak ważnego dla ludzi zwalnianych z dnia na dzień.
 
Burmistrz Polic W.Diakun stwierdził, że zwalnianie ludzi, to jest dramat osobisty każdego człowieka. Kierownictwo firmy ściśle współpracuje ze związkami zawodowymi – zostało podpisane porozumienie. Często się spotykam ze związkami i na bieżąco ten problem analizujemy. Zwolnienia grupowe polegają na tym, że osoby są dofinansowane 11 wypłatami bez świadczenia pracy. Chcemy opracować plan działania, aby znaleźć zatrudnienie dla pracowników, którzy mają długi staż, ale nie mogą jeszcze przejść na emeryturę. Będę Radę o tym informował.
 
Pkt  -  5  -  Sprawozdanie z pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Sprawozdanie z pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej za okres od 21.06.2011 r. do 30.08.2011 r. przedstawił Przewodniczący  Rady  W. Król.
 
       Sprawozdanie stanowi zał. nr 7
                                                                                     do protokołu.
 
 
Pkt  -  6  -  Podjęcie uchwały w sprawie zmian                    w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2011 - 2023.
Z-ca Burmistrza J.Pisański omówił zasadność podjęcia w/w uchwały.
 
Radni nie zgłosili uwag.
 
Przewodniczący Rady W. Król odczytał projekt uchwały, a następnie zarządził głosowanie, którego wynik przedstawia się następująco:
 
za –  17 radnych
przeciw – 0
wstrzymało się – 1
 
W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.
Uchwała została przyjęta przez Radę.
                           
                           
        
     Uchwała Nr XI/70/11
                                                                           stanowi zał. nr 8  do protokołu.
 
 
Pkt  -  7  -  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2011.
Z-ca Nacz. Wydz. FN M.Osuch omówiła zasadność podjęcia w/w uchwały.
Radni nie zgłosili uwag.
 
Przewodniczący Rady W. Król odczytał projekt uchwały, a następnie zarządził głosowanie, którego wynik przedstawia się następująco:
 
za –  18 radnych
przeciw – 0
wstrzymało się – 0
 
W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie przez Radę.
                           
                           
        
     Uchwała Nr XI/71/11
                                                                           stanowi zał. nr 9  do protokołu.
 
 
Pkt  -  8  -  Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników.
Nacz. Wydz. OR A.Komor omówiła zasadność podjęcia w/w uchwały.
Radny G.Ufniarz omówił pracę zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników. Stwierdził, że wszyscy kandydaci spełniają wymogi formalne.
Radni nie zgłosili uwag.
 
Przewodniczący Rady W. Król odczytał projekt uchwały, a następnie zarządził głosowanie, którego wynik przedstawia się następująco:
 
za –  18 radnych
przeciw – 0
wstrzymało się – 0
 
W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie przez Radę.
                           
                           
        
     Uchwała Nr XI/72/11
                                                                           stanowi zał. nr 10  do protokołu.
 
 
Pkt  -  9  -  Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
Przewodniczący Rady W.Król omówił zasadność podjęcia w/w uchwały.
Radni nie zgłosili uwag.
 
Przewodniczący Rady W. Król odczytał projekt uchwały, a następnie zarządził głosowanie, którego wynik przedstawia się następująco:
 
za –  18 radnych
przeciw – 0
wstrzymało się – 0
 
W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.
 
Uchwała została przyjęta jednomyślnie przez Radę.
                           
                           
        
     Uchwała Nr XI/73/11
                                                                           stanowi zał. nr 11  do protokołu.
 
 
1 5     m i n u t      p r z e r w y
 
Pkt  -  10  -  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę                w sprawie opłaty targowej.
Nacz. Wydz. DG B.Olonko omówiła zasadność podjęcia w/w uchwały.
W dyskusji głos zabrali następujący radni: M.Łapko, K.Kowalewski, B.Pachis, B.Olonko, Z-ca Burm. P.Mirowski, Przewodniczący Rady W.Król.
 
Radni nie zgłosili więcej uwag.
 
Przewodniczący Rady W. Król odczytał projekt uchwały, a następnie zarządził głosowanie, którego wynik przedstawia się następująco:
 
za –  9 radnych
przeciw – 9
wstrzymało się – 0
 
W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.
Uchwała nie została przyjęta przez Radę.
                           
                           
        
         Projekt uchwały
                                                                           stanowi zał. nr 12  do protokołu.
 
 
 
Pkt  -  11  -  Podjęcie uchwały w sprawie wypowiedzenia nadobowiązkowych udziałów Gminy Police w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Policach.
Burmistrz Polic W.Diakun omówił zasadność podjęcia w/w uchwały.
W dyskusji głos zabrali następujący radni: B.Pachis, M.Łapko oraz Burmistrz Polic W.Diakun.
 
Radni nie zgłosili więcej uwag.
 
Przewodniczący Rady W. Król odczytał projekt uchwały, a następnie zarządził głosowanie, którego wynik przedstawia się następująco:
 
za –  18 radnych
przeciw – 0
wstrzymało się – 0
 
W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie przez Radę.
                           
                           
        
     Uchwała Nr XI/74/11
                                                                           stanowi zał. nr 13  do protokołu.
 
 
Pkt  -  12  -  Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu           i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Nacz. Wydz. OR A.Komor omówiła zasadność podjęcia w/w uchwały.
W dyskusji głos zabrali następujący radni: G.Ufniarz, K.Kowalewski oraz                Z-ca Burmistrza J.Pisański.
 
Radni nie zgłosili więcej uwag.
 
Przewodniczący Rady W. Król odczytał projekt uchwały, a następnie zarządził głosowanie, którego wynik przedstawia się następująco:
 
za –  18 radnych
przeciw – 0
wstrzymało się – 0
 
W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie przez Radę.
                           
                           
        
     Uchwała Nr XI/75/11
                                                                           stanowi zał. nr 14  do protokołu.
 
 
Pkt  -  13  -  Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w szpitalu. 
Nacz. Wydz. OR A.Komor  omówiła zasadność podjęcia w/w uchwały.
Radni nie zgłosili uwag.
 
Przewodniczący Rady W. Król odczytał projekt uchwały, a następnie zarządził głosowanie, którego wynik przedstawia się następująco:
 
za –  18 radnych
przeciw – 0
wstrzymało się – 0
 
W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie przez Radę.
                           
                           
        
     Uchwała Nr XI/76/11
                                                                           stanowi zał. nr 15  do protokołu.
 
 
 
 
Pkt  -  14  -  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę                 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Police.
Nacz. Wydz. OK. W.Stefański omówił zasadność podjęcia w/w uchwały.
W dyskusji głos zabrał radny K.Kowalewski.
 
Radni nie zgłosili więcej uwag.
 
Przewodniczący Rady W. Król odczytał projekt uchwały, a następnie zarządził głosowanie, którego wynik przedstawia się następująco:
 
za –  18 radnych
przeciw – 0
wstrzymało się – 0
 
W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie przez Radę.
                           
                           
        
     Uchwała Nr XI/77/11
                                                                           stanowi zał. nr 16  do protokołu.
 
 
 
Pkt  -  15  -  Interpelacje i zapytania radnych.
Pkt  -  16  -  Wolne wnioski.
 
Radny G. Ufniarz wrócił do tematów, które zgłaszał wcześniej, między innymi jako wnioski do budżetu. Chodzi o budowę odwodnienia u zbiegu ulic PCK             i Bankowej oraz ulic Boh. Westerplatte i sięgacza do nowo wybudowanego budynku pomiędzy ul. Boh. Westerplatte i Zamenhofa. Radny przypomina, że Pan Burmistrz zadeklarował wykonanie tych zadań w tym roku.
Dobiega końca budowa budynku przy ul. Bankowej, poprzez to że budowa była obsługiwana ciężkim sprzętem doszło do dewastacji chodnika, krawężników, zwalniacza, była deklaracja Pana Burmistrza, że przypilnuje wykonawcę by to naprawiono.
Kolejny temat radny zgłaszał na poprzedniej sesji, to zapadnięte studzienki kanalizacyjne na ulicy Robotniczej i Odrzańskiej. Wiemy, że kanalizacja w tej części Polic jest w słabej kondycji. Zostały tam wykonane częściowe prace naprawcze, ale w skali niewystarczającej. Szczególnie trzeba podkreślić problemy na ulicy Robotniczej, gdzie znajduje się przedszkole i żłobek w związku z czym jest duży ruch, a są tam miejsca, gdzie nie sposób przejechać, bo studzienki są groźnie zapadnięte.
W obrębie Osiedla Dąbrówki są miejsca, gdzie Trans-Net dokonuje wywozu odpadów komunalnych. Na ulicy Boh. Westerplatte przy posesji nr 11 śmietnik jest usytuowany daleko od ulicy i w związku  z tym wybudowano tam specjalnie chodnik, na obsługę tego śmietnika, po którym miały być przetaczane     pojemniki i wysypywane do śmieciarki i ponownie wracać na miejsce. Panowie z Trans-Netu wjeżdżają śmieciarką pod sam śmietnik, po chodniku i po placu zabaw, czego efektem jest zdemolowanie chodnika. Jest jeszcze drugie miejsce, taki sięgacz do śmietnika przy ul. Odrzańskiej, tam też duże pojazdy spowodowały zniszczenia w krawężniku, jest ogromna dziura i trudno tam wjechać autami osobowymi.
Radny prosi o pomoc w ustaleniu, kto jest właścicielem drogi tzw. „betonówki”, na trasie z Polic w kierunku Szczecina, jest to droga do Tanowa. Autobusy komunikacji miejskiej mają tam kłopoty z przejazdem. Prosi się o ustalenie czyja to jest droga i do kogo należy się zwrócić z prośbą o przycięcie gałęzi.
 
Naczelnik Wydz. GKM S. Staszkiewicz poinformował, że odwodnienia przy ul. Bankowej róg PCK i ul. Boh. Westerplatte będzie to wykonane jeszcze w miesiącu wrześniu. Natomiast droga „betonowa” to jest ulica Policka i jej właścicielem jest gmina.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej W. Król powiedział, że w dniu dzisiejszym są tam prowadzone prace porządkowe.
 
Radny A. Partyka podziękował w imieniu mieszkanki za szybkie wykonanie porządków przy ul. Rycerskie 3. Zostały tam jeszcze do rozbiórki szopki, które zagrażają bezpieczeństwu.
Następnie w imieniu mieszkańców radny pyta: czy jest możliwość wyeksponowania miniatury kościoła mariackiego przy placu Chrobrego polegająca na podwyższeniu ?
Kolejna sprawa dotyczy placu zabaw za budynkiem przy ul. Kołłątaja. Jest tam piaskownica wykonana z takich „brukowców”, co zagraża bezpieczeństwu. Jeśli można by było obudować to elementami drewnianymi, wtedy nie będzie zagrożenia dla dzieci bawiących się w tej piaskownicy.
Radny pyta - jak wygląda sytuacja budowy mariny przy ul. Konopnickiej? Wiem, że nie pozyskaliśmy środków finansowych, jak to dalej będzie działać?
 
Radny M. Karpiszyn w imieniu mieszkańców Trzebieży podziękował za doposażenie placu zabaw przy Ochotniczej Straży Pożarnej i na Ośrodku Sportu i Rekreacji.
 
Radny K. Kowalewski zwrócił się z prośbą, wzdłuż całej ulicy Okulickiego udało się wybudować chodnik, który został porządnie wykonany i powinien długo służyć. Ostatnio malowano lampy i chodnik rozkopano. Prosiłbym by w tych miejscach, tą podsypkę odtworzyć w takiej samej warstwie, żeby później przy lampach chodnik się nie zapadał.
 
Naczelnik Wydz. GKM S. Staszkiewicz stwierdził, że też jest zaskoczony rozbiórką chodnika i dopilnuje, żeby jego stan został odtworzony. Wykonawca udzielił na chodnik trzyletniej gwarancji i tego dopilnuje
 
Radny B. Przybył odczytał swoją interpelację, która stanowi załącznik
nr 17 do protokołu.
 
Naczelnik Wydz. GKM S. Staszkiewicz poinformował, że były tam trzy progi spowalniające, ale na prośbę mieszkańców je rozmontowano. W tej sprawie wystąpimy do rady osiedla o opinię, czy jest zasadność montażu takiego progu ?
Nie tylko samochody powodują drgania, ale też samochód ciężarowy przejeżdżając przez taki próg powoduje jeszcze większe drgania jezdni przenosząc to na budynki.
 
Radny B. Przybył zwrócił uwagę na fakt, że mieszkańcy są w bardzo trudnej sytuacji, ale są spowalniacze „łagodnego przejazdu” i można by się zastanowić nad ich montażem.
 
Z-ca Burmistrza J. Pisański poinformował, że rozważa takie rozwiązanie, ale tego typu spowalniacze są trzykrotnie droższe od dotychczas stosowanych.
 
Radny A. Sobczyk zwrócił się w dwóch kwestiach. Pierwsza to parking              vis a vis bloku przy ul. Kosynierów Gdyńskich 2. Jest to parking na nawierzchni żużlowej, wcześniej teren należał do SM „Odra”, teraz do gminy. Mieszkańcy proszą o poprawę tej nawierzchni.
Druga kwestia, tak w nawiązaniu do przyszłorocznego budżetu, dotyczy wcześniejszej interpelacji w sprawie instalacji sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej nr 8. Przejścia są trzy, więc jedno mogłoby mieć sygnalizację.
 
Z-ca Burmistrza J.Pisański stwierdził, że w dalszym ciągu SM ”Odra” jest właścicielem gruntu, nie doszło do zamiany nieruchomości, ponieważ spółdzielnia miała dołożyć kilkadziesiąt tysięcy złotych do zamiany tej nieruchomości. Obecnie aktualizowane są wyceny.   
 
Radny M.Łapko otrzymał odpowiedź, że jest 300 koszy, ale stwierdził że może się przejść z naczelnikiem i policzyć je, ponieważ tych koszy nie ma.
Latem odbywała się naprawa ul. Grzybowej. Przez 2 tygodnie prace trwały po          5 – 6 godz. dziennie. Remonty powinno się robić przez 10 – 15 godzin. Były poważne utrudnienia i zagrożone bezpieczeństwo.
 
Radny J. Chmielewski odczytał swoje interpelacje, które stanowią załącznik
nr 18  do protokołu.
Radny stwierdził, że nigdy nie oczekuje na udzielanie natychmiastowych odpowiedzi, a czeka na nie minimum 2 miesiące na odpowiedź. Radny nie oczekuje także, aby jego postulaty były natychmiast realizowane. Takie informacje się rozpowszechnia.
Radny zapytał, jak zostały podzielone dodatkowe środki dla stowarzyszeń sportowych oraz poprosił o pisemne uzasadnienie takiego a nie innego podziału. Do tej pory zawsze Komisja Oświaty i Kultury opiniowała podział środków.
Radny poinformował o osiągnięciach sportowca Marcina Lewandowskiego.
 
Z-ca Burmistrza J.Pisański poinformował, że od 1 stycznia ul. Wyszyńskiego łącznie jezdnia, chodnik i parkingi to droga powiatowa.
Przejście piesze ul. PCK – Bankowa – zrobimy tzw. „przedepty” w najbliższym czasie.
Parkingi na ul. Zamenhofa – parkingi. Dotarła do nas propozycja, aby poszerzyć część chodnika na ul. Piaskowej.  Szacujemy koszty.
 
Nacz. Wydz. OŚ J.Catewicz wyjaśnił, że na terenie gminy znajdują                        się 3 pomniki przyrody: koło Leśna Górnego,ale to nie chodzi o dąb a o bluszcz, który go otacza o średnicy 20 cm;, drugi w lasach w rejonie Węgornika – buk 180 – letni, trzeci spleciony sosna i buk pod Jasienicą. Wszystkie pomniki leżą na terenie Nadleśnictwa. Wydział zamierza wpisać na listę pomników przyrody kolejne drzewa, głównie chodzi o dęby w Mścięcinie – ma około 4,80 cm w obwodzie i dąb ma około 380 lat, kolejny w Drogoradzu porażony przez piorun, przy którym trwają prace pielęgnacyjne. Następnie chcemy wydać stosowane wydawnictwo, gdzie będą opisane wszystkie pomniki przyrody i jak do nich trafić. Lipa na terenie rynku, nie kwalifikuje się jako pomnik przyrody.
 
Radny J.Chmielewski jest to lipa przed kościołem na ul. Wojska Polskiego,              a nie na terenie rynku. Leśno Górne – chodziło mi o wyeksponowanie dębu.
 
Radna Z.Hlek podziękowała w imieniu mieszkańców Przęsocina za zamontowanie huśtawki na placu zabaw przy ul. Kościelnej.
 
Radna J.Zielińska stwierdziła, że z wielkim zadowoleniem mieszkańców spotkała się modernizacja ul. Okulickiego. Następnie zwróciła się z pytaniem             o możliwość zmiany organizacji ruchu na ul. Okulickiego na ulicę jednokierunkową ? 
 
Z-ca Burmistrza J.Pisański stwierdził, że sprawa będzie konsultowana                     z mieszkańcami. Jest to największe osiedle Polic. Będziemy z zespołem projektantów drogowych rozmawiali.
 
Radny K.Kowalewski stwierdził, że prostym rozwiązaniem jest postawienie małego garażowa lub parkingów i można postawić wtedy zakaz parkowania.
 
 
Pkt  -  17  -  Zamknięcie obrad.
Przewodniczący W. Król stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji został wyczerpany. Podziękował radnym i gościom za udział w obradach i ogłosił                        o godz. 11.40 zakończenie XI sesji Rady Miejskiej w Policach.
 
Protokołowała:                                                                 
I.Zagórska-Król
                                                                                   Przewodniczący Rady
 
                                                                                           Witold Król
 
 

Powiadom znajomego