W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół Nr XII-11 z sesji Rady Miejskiej W Policach w dniu 27.09.2011

Protokół przed przyjęciem przez Radę Miejską w Policach
 
 
 
 
 
 
 
Protokół Nr XII/11
 
z sesji Rady Miejskiej w Policach
w dniu 27 września 2011 roku
 
 
 
 
 
- stan radnych Rady Miejskiej                                                                - 21
 
- obecnych na sesji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik       - 21
  nr 3 do protokołu
 
 
 
 
 
         Oprócz radnych w sesji wzięli udział zaproszeni goście, którzy podpisami na liście obecności (stanowiącej załącznik nr 4 do protokołu) potwierdzili swoje uczestnictwo w obradach.

PRZEBIEG OBRAD
 
 
 
Pkt - 1 -     Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 
 
O godzinie 9.00 Przewodniczący Rady W. Król otworzył XII sesję Rady Miejskiej w Policach. Powitał zebranych radnych i zaproszonych gości.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali obecnych jest
18 radnych, a zatem wymagane quorum nie budzi wątpliwości.
 
 
 
Pkt - 2 -     Przedstawienie porządku obrad.
 
 
Przewodniczący Rady W. Król poprosił Radę o przyjęcie dodatkowego punktu do porządku obrad, to jest pkt 13 - Informacja o sytuacji w Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Powiatu Polickiego. Propozycja została poddana pod głosowanie, które przedstawia się następująco:
 
za – 19
przeciw – 0
wstrzymało się – 0
 
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
Porządek obrad został przyjęty przez Radę.
 
Przewodniczący Rady W. Król przedstawił porządek obrad.
 
Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad.
 
Porządek obrad przedstawia się następująco:
 
1.       Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 
2.       Przedstawienie porządku obrad.
 
3.       Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu
31 sierpnia 2011 r.
 
4.       Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
 
5.       Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej
w Policach.
 
6.       Złożenie ślubowania przez radnego.
 
7.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2011 – 2023.
 
8.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2011.
 
9.       Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej.
 
10.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: „Port I”.
 
11.  Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia na własność Gminy Police pojazdów usuniętych na terenie Gminy Police.
 
12.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Polic
i dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
 
13.  Informacja o sytuacji w Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Powiatu Polickiego.
 
14.  Interpelacje i zapytania radnych.
 
15.  Wolne wnioski.
 
16.  Zamknięcie obrad.
 
 
Porządek obrad stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.

Pkt - 3 -    Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej
w Policach z dnia 31 sierpnia 2011 r.
 
 
Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu.
 
Przewodniczący Rady W. Król zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu, które przedstawia się następująco:
 
za – 19 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
 
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
Protokół został przez Radę przyjęty jednogłośnie.
 
 
 
Pkt – 4 -     Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
 
 
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Polic za okres od sesji Rady Miejskiej w dniu 31 sierpnia do dnia 27 września 2011 r. przedstawił Burmistrz Wł. Diakun.
 
Radny K. Kowalewski zapytał: - jak wygląda sprawa lokali użytkowych
w parterach w nowo wybudowanych budynkach przy ul. Bankowej, czy są one już przydzielane, na jakich zasadach i jakie jest zainteresowanie?
Drugie pytanie dotyczy przystani, która jest w budżecie już trzy lata i ciągle nie można pozyskać środków, czy coś nowego wiadomo w tej sprawie?
 
Naczelnik Wydz. DG B. Olonko w sprawie lokali wyjaśniła, że lokale użytkowe w dwóch budynkach, które były oddane przeznaczone zostały dla najemców z budynków, które będą rozebrane. Jeśli chodzi o budynek, który stoi w głębi, bliżej bunkra tam są wolne lokale. Ogłoszono przetarg, na dwa lokale nie zgłosił się nikt i jest ponownie ogłoszony przetarg. Na dwa został ustalony najemca w drodze przetargu. Jeden lokal nie został wynajęty, bo najemca zrezygnował, więc ponownie ogłoszono przetarg.
 
Z-ca Burmistrza J. Pisański udzielił odpowiedzi w sprawie przystani:
- w ubieganiu się o nasz grant mieliśmy zarzut, niezrozumiały dla nas, wystąpienia pomocy publicznej. Odwołaliśmy się od tego zarzutu i czekamy na rezultat. Ustalono, że ta przystań będzie stanowiła „niesamowitą” konkurencję dla prywatnych marin i przystani po niemieckiej stronie Zalewu Szczecińskiego, co dla nas było absurdalne i niezrozumiałe. Mamy nadzieję, że dość jasno wyjaśniliśmy skalę przedsięwzięcia i miejsce lokalizacji, tej planowanej przystani.
 
Radny M. Łapko odniósł się do sytuacji pracowników Zakładów Chemicznych „Police” i ewentualnych miejsc pracy na terenie „Infraparku”. Radny stwierdził, że członkowie zarządu wyraźnie sugerują, że „Infrapark” będzie likwidowany.
 
Burmistrz Wł. Diakun odpowiedział, że nie ma informacji w sprawie likwidacji „Infraparku”. Jeżeli tak jest, to na następnej sesji przedstawi Radzie takie informacje.
 
Radny M. Łapko stwierdził, że publicznie słyszał takie informacje.
 
Z-ca Burmistrza J. Pisański powiedział, że w tej chwili są prowadzone
z udziałem Biura Obsługi Inwestorów, Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych rozmowy z inwestorem o 12 ha działce pod lokalizację fabryki chemicznej.
 
 
Sprawozdanie stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.
 
 
 
Pkt – 5 -    Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej w Policach.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w. Król scharakteryzował projekt powyższej uchwały.
 
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
 
Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:
 
za – 20 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.
 
 
Uchwała Nr XII/78/2011 stanowi, załącznik nr 7 do protokołu.
 
 
 
Pkt – 6 -     Złożenie ślubowania przez radnego.
 
 
Przewodniczący Rady W. Król - zgodnie z art. 23 „a” ustawy o samorządzie gminnym, przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty radny powstaje i wypowiada słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone
z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg” (treść ślubowania stanowi zał. nr 8 do protokołu).
A zatem poproszę wszystkich obecnych o powstanie, a Pana Michała Wojciecha Rajewskiego o złożenie ślubowania po odczytaniu roty ślubowania:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
 
Pan M. Rajewski złożył ślubowanie: „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”.
 
Przewodniczący Rady W. Król życzył sukcesów i pogratulował Radnemu. Poinformował, że od tego momentu w sesji uczestniczy 21 radnych.
 
 
 
Pkt – 7 -     Podjęcie uchwały w sprawie zmian
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2011 – 2023.
 
 
Skarbnik J. Zagórski scharakteryzował projekt powyższej uchwały.
 
Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.
 
Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:
 
za – 20 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 1 radny
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała została przez Radę przyjęta.
 
 
Uchwała Nr XII/79/2011 stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.
 
 
 
Pkt - 8 -    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu
i w budżecie Gminy Police na rok 2011.
 
 
Skarbnik J. Zagórski scharakteryzował projekt powyższej uchwały.
 
Głos w dyskusji zabrali: radny K. Kowalewski, Naczelnik Wydz. OR A. Komor, Z-ca Burmistrza J. Pisański.
 
Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.
 
Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:
 
za – 21 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.
 
 
Uchwała Nr XII/80/2011 stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.
 
 
 
Pkt - 9 -     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie opłaty targowej.
 
 
Naczelnik Wydz. DG B. Olonko omówiła projekt powyższej uchwały.
 
Radny B. Pachis – przedstawił stanowisko Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. Poinformował, że radni będą konsekwentnie głosowali przeciwko tej uchwale, ponieważ dotknie ona najbardziej osoby najuboższe, które handlują przy tych straganach.
 
Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.
 
Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:
 
za – 12 radnych
przeciw – 9 radnych
wstrzymujących się – 0
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała została przez Radę przyjęta.
 
 
Uchwała Nr XII/81/2011 stanowi
załącznik nr 11 do protokołu.
 
 
 
Pkt - 10 -  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: „Port I”.
 
 
Naczelnik Wydz. UA A. Szostak scharakteryzowała projekt powyższej uchwały oraz zaprezentowała załączniki graficzne.
 
Głos w dyskusji zabrali: radny M. Łapko, Naczelnik Wydz. UA A. Szostak.
 
Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.
 
Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:
 
za – 21 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.
 
 
Uchwała Nr XII/82/2011 stanowi
załącznik nr 12 do protokołu.
 
 
 
Pkt - 11 -   Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia na własność Gminy Police pojazdów usuniętych
z dróg na terenie Gminy Police.
 
 
Naczelnik Wydz. GKM S. Staszkiewicz uzasadnił projekt powyższej uchwały.
 
Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.
 
Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:
 
za – 21 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.
 
 
Uchwała Nr XII/83/2011 stanowi
załącznik nr 13 do protokołu.
 
 
Przerwa od godz. 10.10 do godz. 10.30
 
Pkt - 12 -  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Polic i dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
 
 
Radny A. Pacholik omówił projekt powyższej uchwały, który przedłożyła Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.
 
Głos w dyskusji zabrali: radna P. Nowak, Z-ca Burmistrza J. Pisański, Dyrektor ZGKiM R. Niedworok.
 
Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.
 
Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:
 
za – 18 radnych
przeciw – 0
wstrzymujących się – 3 radnych
 
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała została przez Radę przyjęta.
 
 
Uchwała Nr XII/84/2011 stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.
 
 
 
Pkt - 13 -   Informacja o sytuacji w Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Powiatu Polickiego.
 
 
Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść wystąpienia w sprawie sytuacji w Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Powiatu Polickiego (informacja stanowi załącznik nr 15 do protokołu).
 
Głos w dyskusji zabrali: radny M. Łapko, radny B. Pachis, radny M. Rajewski, Przewodniczący Rady W. Król, radna J. Zielińska, radny G. Ufniarz.
 
Pkt - 14 -   Interpelacje i zapytania radnych.
Pkt - 15 -   Wolne wnioski.
 
 
Radny Wł. Borowski odczytał wniosek w sprawie wdrożenia koordynacji pomiędzy ZGKiM w Policach, a Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie osób zalegających z opłatami czynszowymi (wniosek stanowi załącznik nr 16 do protokołu).
 
Radny A. Partyka w imieniu własnym i mieszkańców osiedla Stare Miasto podziękował za przebudowę i odnowienie zieleńca za USC.
 
Radny G. Ufniarz zwrócił się do Pana Burmistrza z dwiema sprawami. Pierwsza dotyczy ograniczenia prędkości do 40 km/h na całej długości ulicy Piaskowej, a przynajmniej do ulicy Grzybowej, bo tam jest największy ruch.
Druga sprawa dotyczy zniszczonej drogi dojazdowej do targowiska miejskiego od ulicy Bankowej vis a vis Zamenhofa. Kierowcy wjeżdżają tam samochodami, co grozi poważnymi zniszczeniami pojazdów. Radny pyta - czy przewiduje się modernizację tego miejsca, czy też w związku z następną budową ulica ta będzie zamknięta, a jeśli dojdzie do jej zamknięcia, to jak będzie wyglądała organizacja ruchu w tamtym rejonie?
 
Radna J. Zielińska w nawiązaniu do wniosku Radnego Borowskiego
poddała pod rozwagę złożenie oferty najemcom zalegającym z odpłatnością, poprzez możliwość odpracowywania zaległości na rzecz miasta. Są gminy, które to wdrożyły w różnym zakresie, natomiast ze strony ZGKiM albo i miasta takie rozwiązania nie padły. Radna uważa, że wszystkie stwierdzenia we wniosku są jak najbardziej słuszne, ale automatyczne kierowanie dłużnika do OPS-u nie wyzwoli energii mieszkańców do redukcji swoich długów.
Następnie Radna zwróciła się do Pana Burmistrza, aby zobowiązał Naczelnika Wydziału Oświaty do przygotowania informacji na temat skutków wdrożenia uchwały dotyczącej opłat za przedszkola. Po dwóch miesiącach będzie można ocenić czy są to skutki pozytywne, negatywne, rzeczowe, materialne czy organizacyjne.
Kolejna sprawa dotyczy estetyki miasta. Są pięknie posadzone kolorowe kwiaty przy ulicy Wyszyńskiego na przeciwko kościoła i nie tylko, natomiast istniejące stare klomby, które były nasadzane dawno temu i zapewne sporo kosztowały są tak zaniedbane, że aż wstyd. Kto jest gospodarzem klombów przy kościele?
Co robi Straż Miejska, która w imieniu Burmistrza jest zobowiązana do dyscyplinowania tych właścicieli i zarządców, którzy o te tereny nie dbają?
 
Dyrektor ZGKiM R. Niedworok odpowiedział, że system odpracowywania długów przez najemców od wielu lat funkcjonuje. Głównie są to prace porządkowe na „rejonach”, kiedy dozorczyni domu przebywa na urlopie lub zwolnieniu lekarskim, wtedy zatrudniane są takie osoby, które zadeklarowały chęć odpracowywania swojego długu. W najbliższych dniach przekaże do Biura Rady informację o efektach, od kiedy to trwa, ile osób skorzystało i jakie kwoty udało się odzyskać.
 
Naczelnik Wydz. OŚ J. Catewicz poinformował, że klomby o których wspominała Pani Radna należą do Pana Starosty, dwukrotnie był informowany, co do niego należy i czego nie robi.
 
Komendant Straży Miejskiej R. Szremski stwierdził, że wysyłano pisma do Starostwa Powiatowego z prośbą o poprawienie estetyki tego miejsca. Reakcja Straży Miejskiej jest taka jak być powinna, każdorazowo informuje się zarządcę drogi, bądź zarządcę innej nieruchomości, której interwencja dotyczy.
 
Radna J. Zielińska zwróciła się z prośbą, żeby stosowni urzędnicy zajęli się egzekucją, bo nie może być tak, abyśmy byli bezradni wobec jakiegoś zjawiska - to świadczy o naszej skuteczności.
 
Radny A Sobczyk odczytał swoją interpelację, która stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Radny dodał, że mieszkańcy wcześniej zwracali się o utwardzenie nawierzchni tych dróg, jest to potrzebne, jednak skutek jest doraźny. W tej chwili prace kanalizacyjne dobiegają końca, wobec tego Radny prosi o uwzględnienie tej inwestycji w planach wieloletnich, tak aby można było przystąpić do opracowywania projektów.
 
Z-ca Burmistrza J. Pisański poinformował, że ma świadomość potrzeb tego osiedla. Następnym etapem robót jest przyłączenie się mieszkańców
do kanalizacji. Dopiero następstwem działań związanych z przyłączeniem wszystkich mieszkańców do kanalizacji będzie mogło być myślenie
o utwardzeniu tych dróg. Takich oczekiwań na utwardzenie dróg jest bardzo dużo.
 
Radny A Sobczyk stwierdził, że kwestia utwardzenia to jedno, natomiast wnosi, aby pomyśleć o trwałej i stałej infrastrukturze.
 
Radna P. Nowak zwróciła się z zapytaniem, które stanowi załącznik nr 18 do protokołu. Wyraziła również prośbę o uwzględnienie budowy parkingu
w przyszłorocznym budżecie.
 
Radny K. Kowalewski odczytał swoje interpelacje, które stanowią załączniki nr 19, 20, 21, 22 do protokołu.
 
Radny M. Rajewski poruszył temat wiat przystankowych. Ponownie prosi
o wiatę przystankową przy Gimnazjum nr 1 na ul. Tanowskiej w stronę Tanowa oraz w Trzeszczynie przy pomniku. Podziękował za postawienie wiat na przystankach w Bartoszewie.
Radny zwrócił się do Pana Burmistrza z prośbą o zorganizowanie spotkania sołtysów.
 
Z-ca Burmistrza J. Pisański stwierdził, że w tej chwili jest realizowany remont 15 wiat przystankowych m.in. przy Gimnazjum nr 1.
 
Radny J. Chmielewski odczytał swoje interpelacje, które stanowią załącznik
nr 23 do protokołu.
Radny odniósł się do odpowiedzi na interpelację w sprawie konkursu na podział środków dla organizacji sportowych. Wyraził niezadowolenie, że niebagatelne środki w wysokości 245 tys. zł, po raz drugi już zostały rozdzielone bez opinii Komisji Oświaty Kultury i Sportu. Są to środki duże, a w Komisji byli przedstawiciele małych klubów sportowych. W związku z tym pyta Pana Burmistrza, czy potrzebna jest opinia Komisji co do podziału takich środków? Jeśli tak, to trzeba ten fakt uszanować, jeżeli nie to lepiej by było, żeby Komisja Oświaty Kultury i Sportu nie zajmowała się sportem, bo jest to de facto fikcją, niech zajmie się tylko oświatą i kulturą.
Radny poinformował o osiągnięciach młodych sportowców z Gminy Police.
 
Naczelnik Wydz. OK W. Stefański odniósł się do wątpliwości Radnego, co do opinii Komisji Oświaty Kultury i Sportu w sprawie podziału środków dla stowarzyszeń. Wyjaśnił, że zgodnie z prawem taką opinię wyraża Komisja powołana przez Burmistrza w skład której wchodzą przedstawiciele Urzędu
i organizacji pozarządowych. Natomiast Komisja Oświaty Kultury i Sportu takich kompetencji nie ma.
 
Radna Z. Hlek w imieniu mieszkańców ulicy Lazurowej zwróciła się z prośbą o zamontowanie dwóch lamp. Na zebraniu wiejskim w dniu 14 września mieszkańcy zwrócili się o pomoc w tej sprawie. Wystarczy zamontować dwie lampy, stoją tam już słupy, więc nie potrzeba na to dużych pieniędzy. Mieszkańcy otrzymali od Gminy płyty i sami robili utwardzenie drogi, teraz też deklarują, że jeżeli byłaby taka potrzeba są w stanie częściowo sfinansować to oświetlenie.
 
Przewodniczący Rady Osiedla nr 6 R. Tokarczyk zgodnie ze statutem Rad Osiedlowych § 19 pkt 6 Przewodniczący Rady Osiedla może na sesji Rady Miejskiej zabrać głos i zadać pytania radnym w temacie, który leży
w jurysdykcji rad osiedla. Takie pytanie chciałbym zadać Panu Burmistrzowi
i Zastępcy Burmistrza Panu Pisańskiemu. Czy w tym roku ruszy I etap przebudowy ciągu pieszego pomiędzy Zamenhofa a „Kingą”?
 
Z-ca Burmistrza J. Pisański odpowiedział, że Burmistrz zatwierdził wynik przetargu na wykonanie I etapu przebudowy. Teraz trzeba odczekać zgodnie
z ustawą o zamówieniach publicznych 10 dni na wniesienie odwołań. Po tym terminie będzie można przystąpić do podpisania umowy, a wcześniej trzeba też zabezpieczyć kwestie proceduralne kontraktu. W I etapie realizujemy dwa place, jeden z dużym placem zabaw, drugi z fontanną, z wszystkimi instalacjami.
Etap II docelowy pasaż, zamierzamy zakontraktować na przełomie roku, bądź na początku przyszłego roku. Realizacja całego projektu pozwoli na stworzenie pięknego miejsca w mieście.
 
 
Przewodniczący Rady W. Król odczytał pismo Wojewody Zachodniopomorskiego NK-3.414.70.2011.3.SG z dn. 24.08.2011r. dotyczące złożenia oświadczeń majątkowych przez Pana Wł. Diakuna- Burmistrza Polic
i Pana W. Króla – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Policach (stanowi załącznik nr 24 do protokołu).
 
 
 
Pkt – 16 -   Zamknięcie obrad.
 
 
Przewodniczący Rady W. Król stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji został wyczerpany. Podziękował radnym i gościom za udział w obradach
i o godzinie 11.00 ogłosił zakończenie XII sesji Rady Miejskiej w Policach.
 
 
 
Protokołowała:
Zofia Pasik
                                                                         Przewodniczący Rady
 
                                                                                 Witold Król
 

Powiadom znajomego