W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Streszczenie z kontroli Szkoły Podstawowej nr. 2

 
Nr kontroli: R.1711.05.14.2012
Gospodarka finansowo-księgowa za 2011 r.
Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Cisowa 2, 72-010 Police
Wyniki kontroli: Ustalenia i zalecenia                       
 
 
 
Rewidenci Urzędu Miejskiego w Policach w okresie od 12 do 29 listopada 2012 r. przeprowadzili w Przedszkolu Publicznym w Tanowie kontrolę w zakresie przestrzegania realizacji procedur wewnętrznych, ewidencjonowania operacji gospodarczych zgodnie z przepisami prawa, celowego i oszczędnego dokonywania wydatków, zarządzania należnościami oraz prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań budżetowych i finansowych na dzień 31.12.2011 r.
Wnioski pokontrolne zostały zawarte w protokole nr R.1711.05.14.2012 z przeprowadzonej kontroli oraz w wystąpieniu pokontrolnym nr R.1711.38.2012 skierowanym do Burmistrza Polic z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalecenia pokontrolne przedstawiono w piśmie nr R.1711.39.2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. przekazanym kontrolowanej jednostce.
Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach prowadziła działalność w formie jednostki budżetowej. Wydatki w 2011 roku wyniosły 1.465.570,44 zł, co stanowiło 99,90 % planu.
Kontrola przestrzegania realizacji procedur w zakresie oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków została przeprowadzona na podstawie próby w wysokości 132.608,29 zł.          
W trakcie kontroli stwierdzono następujące uchybienia w zakresie gospodarki finansowej:
1)      W Rachunku zysków i strat za 2011 r. w pozycji D.III. – „Inne przychody operacyjne” błędnie ujęto kwotę 8.919,16 zł zaewidencjonowaną na koncie 720 – „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”, która powinna zostać wykazana w pozycji A.V. – „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”.
2)      W aktywach Bilansu na dzień 31.12.2011 r. w pozycji B.II.1.1. – „Należności z tytułu dostaw i usług” błędnie wykazano wartość 455,- zł zaewidencjonowaną na koncie 221 – „Należności z tytułu dochodów budżetowych”, która powinna zostać ujęta w pozycji B.II.1.4. – „Pozostałe należności”.
3)      W sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego RB-27S na dzień 31.12.2011 r. wykazano następujące uchybienia:
·         kolumny 7 i 8 wykazują różne wartości (Dochody wykonane: 8.660,79 zł, Dochody otrzymane: 0,- zł). Zgodnie z wytycznymi zawartymi w § 3 ust. 1 załącznika nr 39 Rozporządzenia MF z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w kolumnie „Dochody otrzymane” wykazuje się kwoty równe dochodom wykazanym w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)”,
·         w kolumnie 10 – „Zaległości” nie wykazano kwoty 280,- zł, która stanowiła należność przeterminowaną. Na podstawie zapisów w ewidencji (konto 221-10-801-80101-0750-03), umowy najmu nr 5/2011 zawartej z firmą Policki Klub Karate Kontaktowego „BUSHI” oraz ustnych wyjaśnień Głównego Księgowego – Pani Anny Żarek ustalono, że opłatę za najem sali należało uiścić do 20 grudnia 2011 r. a zapłacono 02 stycznia 2012 r. (WB-1 poz. 51).
4)      Następujące wydatki remontowe zostały błędnie ujęte w paragrafie 4300 – „Zakup usług pozostałych” zamiast 4270 – „Zakup usług remontowych”, czym naruszono zasady zawarte w Rozporządzeniu MF z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych:
a)      1.800,- zł za wykonanie i montaż drzwi w pomieszczeniach gospodarczych,
b)      123,- zł za wykonanie prac elektrycznych (wymiana gniazd, żarówek drobnych napraw i konserwacji instalacji elektrycznej),
c)      1.115,- zł za wymianę stolarki okiennej,
d)      1.439,10 zł za przegląd i konserwację kopiarki wraz z wymianą części zamiennych,
e)      2 496,- zł za roboty dekarskie i czyszczenie rynien,
f)       233,70 zł za naprawę i serwis kopiarki,
g)      848,70 zł za wymianę sterownika dzwonka szkolnego (część wydatku ujęto w paragrafie 4210 a część w 4300),
h)      325,95 zł za montaż wodomierza do wody pitnej w mieszkaniu służbowym.
5)      W okresie objętym kontrolą odsetki od należności z tytułu nieterminowych wpłat należności nie były naliczane i ujmowane w księgach rachunkowych, czym naruszono postanowienia § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Nie stanowi to jednak naruszenia dyscypliny finansów publicznych, gdyż łączna wartość tych odsetek w roku budżetowym 2011 nie przekroczyła kwoty minimalnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Korzystniejsze zapisy w stosunku do poprzednio obowiązujących zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011.240.429).
 
 
Burmistrz Polic zalecił kontrolowanej jednostce:
1)      Ujmowanie w Rachunku zysków i strat przychodów zaewidencjonowanych na koncie 720 – „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” w pozycji A.V. – „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”.
2)      Ujmowanie w aktywach bilansu należności z tytułu dochodów budżetowych (saldo Wn konta 221) w pozycji B.II.1.4. – „Pozostałe należności”.
3)      Wykazywanie w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego RB-27S na dzień 31.12.2011 r. w kolumnie „Dochody otrzymane” kwoty równej dochodom wykazanym w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)”, natomiast w kolumnie „zaległości” wartości, stanowiącej należność przeterminowaną na dzień sporządzenia sprawozdania.
4)      Przestrzeganie zasad zawartych w Rozporządzeniu MF z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, a w szczególności ujmowanie wydatków remontowych (np. wykonanie i montaż drzwi w pomieszczeniach gospodarczych, wykonanie prac elektrycznych - wymiana gniazd, żarówek drobnych napraw i konserwacji instalacji elektrycznej, wymiana stolarki okiennej, przegląd i konserwacja kopiarki wraz z wymianą części zamiennych, roboty dekarskie i czyszczenie rynien, wymiana sterownika dzwonka szkolnego, montaż wodomierza) w paragrafie 4270 – „Zakup usług remontowych” zamiast w 4300 – „Zakup usług pozostałych”.
5)      Naliczanie i ujmowanie w księgach rachunkowych nie rzadziej niż na koniec każdego kwartału wszystkich należnych odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia MF z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane