Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceStreszczenie z kontroli PP nr 10 w Policach

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


Nr kontroli: R.1711.03.14.2011
Gospodarka finansowo-księgowa za 2010 r.
Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach
Wyniki kontroli: Ustalenia i zalecenia                       
 
Rewident Urzędu Miejskiego w Policach w okresie od 17 października do 14 listopada 2011 roku przeprowadziła kontrolę w Przedszkolu Publicznym nr 10 w Policach, w zakresie przestrzegania realizacji procedur wewnętrznych, ewidencjonowania operacji gospodarczych zgodnie z przepisami prawa, celowego i oszczędnego dokonywania wydatków, przeprowadzania inwentaryzacji aktywów i pasywów, zarządzania należnościami oraz sporządzenia sprawozdań budżetowych i finansowych na dzień 31.12.2010 r.
 
Wnioski pokontrolne został zawarty w protokole nr R.1711.03.14.2011 z przeprowadzonej kontroli oraz w wystąpieniu pokontrolnym nr R.1711.45.2011 skierowanym do Burmistrza Polic z dnia 28 listopada 2011 r.
Zalecenia pokontrolne przedstawiono w piśmie nr R.1711.46.2011 z dnia 09 grudnia 2011 r. przekazanym kontrolowanej jednostce.
Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach prowadziło do 30 czerwca 2010 r. działalność w formie zakładu budżetowego a od 01 lipca zostało przekształcone w jednostkę budżetową. W pierwszej połowie roku 2010 r. koszty i inne obciążenia zakładu wyniosły 650.095,26 zł, co stanowiło 51,30% zaplanowanej kwoty natomiast wydatki drugiej części roku to kwota 717.174,24 zł stanowiąca 99,99% z zaplanowanych.
Kontrola przestrzegania realizacji procedur w zakresie oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków została przeprowadzona na podstawie próby w wysokości 17.829,32 zł. W wyniku kontroli stwierdzono, że:
1.      W „Rachunku zysków i strat” sporządzonym na dzień 31.12.2010 r. w pozycji B.VII. „Pozostałe koszty rodzajowe” ujęto wraz z innymi kosztami kwotę 168,19 zł stanowiącą wynagrodzenie prezesa koła Związku Nauczycielstwa Polskiego, którą należało wykazać w pozycji B.X. „Inne świadczenia finansowane z budżetu”.
2.      Należności z tytułu dochodów budżetowych związane z opłatami za przedszkole oraz odsetki od nich ewidencjonowano na kontach analitycznych 221 rozbudowanych o paragraf 0830 – wpływy z usług, które w sprawozdaniu RB-27S sporządzonym na dzień 31.12.2010 r. w kolumnach 9 – „należności pozostałe do zapłaty” oraz 10 – „zaległości” wykazano w dwóch paragrafach 0830 – wpływy z usług (3.327,70 zł) oraz 0920 – pozostałe odsetki (13,10 zł). Takie zaprezentowanie danych w sprawozdaniu z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania nie zgodnie z danymi wynikającymi z zapisów w ewidencji księgowej stanowi przesłanki wskazujące na naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych).
3.      W okresie objętym kontrolą nie były na bieżąco naliczane i ujmowane w księgach rachunkowych odsetki od dwóch skontrolowanych, przeterminowanych należności a jedynie naliczane na wezwaniach do zapłaty.

W dniu 31.12.2010 r. ujęto w ewidencji na kontach 750-04-801-80104-0920-01/290 operację o treści „Dokonanie odpisu aktualizującego należności – wartość naliczonych a niezapłaconych do dnia bilansowego odsetek od należności” w kwocie 13,10 zł, która spowodowała dokonanie odpisu od zaksięgowanych tego samego dnia odsetek od należności nieuregulowanych w terminie oraz skorygowanie (w konsekwencji zaniżenie w 2010 r.) przypisanych należnych dochodów budżetowych na koncie 750-04-801-80104-0920-01. Następnie w dniu 01.01.2011 r. wykazano operację, którą rozwiązano odpis na koncie 290 oraz przypisano dochody budżetowe w kwocie 13,10 zł na koncie 720 powodując zawyżenie ich w 2011 r., gdyż kwota dotyczyła roku 2010. 5.      W końcu roku na wynik finansowy przeniesiono persaldo analitycznego konta 750-04-801-80104-0920-01 w kwocie 5,80 zł wykazując przychód finansowy, zamiast prawidłowo ująć kwotę 18,90 zł - saldo Ma konta 750-04-801-80104-0920-01 stanowiącą przychody finansowe oraz kwotę 13,10 zł - saldo Wn konta 750-04-801-80104-0920-01 będącą kosztami operacji finansowych.
Burmistrz Polic zalecił podjęcie skutecznych działań zmierzających do usunięcia uchybienia wykazanego w protokole nr R.1711.03.14.2011 poprzez:
1)      Ujmowanie wynagrodzenie prezesa koła Związku Nauczycielstwa Polskiego w „Rachunku zysków i strat” w pozycji B.X. „Inne świadczenia finansowane z budżetu”.
2)      Przestrzeganie zapisów rozporządzenia MF z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności dotyczących: naliczania i ewidencjonowania odsetek od należności przedszkola przynajmniej na koniec każdego kwartału, ustalenia zakładowego planu kont, tak aby zapewniał możliwość sporządzenia sprawozdań finansowych, budżetowych lub innych określonych w odrębnych przepisach oraz wykazywanie w nich danych zgodnych z danymi wynikającymi z zapisów w ewidencji księgowej, przenoszenia sald kont zespołu „7” na wynik finansowy w sposób odzwierciedlający prawidłowy stan zewidencjonowanych na nich przychodów i kosztów oraz prawidłowego interpretowania opisów do kont ujętych w rozporządzeniu.
3)      Przestrzeganie zapisów ustawy o rachunkowości w szczególności dotyczących ujmowania w księgach jednostki wszystkich osiągniętych, przypadających na jej rzecz przychodów i obciążających ją kosztów związanych z tymi przychodami danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij