Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy Policestreszczenie z kontroli w Przedszkolu nr 8

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


Nr kontroli: R.1711.03.15.2011
Gospodarka finansowo-księgowa za 2010 r.
Przedszkole Publiczne nr 8, ul. Wyszyńskiego 31, 72-010 Police
Wyniki kontroli: Ustalenia i zalecenia                       
 
 
 
Rewident Urzędu Miejskiego w Policach w okresie od 17 października do 8 listopada 2011 r. przeprowadził w Przedszkolu Publicznym nr 8 w Policach kontrolę w zakresie przestrzegania realizacji procedur wewnętrznych, ewidencjonowania operacji gospodarczych zgodnie z przepisami prawa, celowego i oszczędnego dokonywania wydatków, przeprowadzania inwentaryzacji aktywów i pasywów, zarządzania należnościami oraz prawidłowości sporządzenia sprawozdań budżetowych i finansowych na dzień 31.12.2010 r.
Wnioski pokontrolne zostały zawarte w protokole nr R.1711.03.15.2011 z przeprowadzonej kontroli oraz w wystąpieniu pokontrolnym nr R.1711.42.2011 skierowanym do Burmistrza Polic z dnia 18 listopada 2011 r.
Zalecenia pokontrolne przedstawiono w piśmie nr R.1711.43.2011 z dnia 24 listopada 2011 r. przekazanym kontrolowanej jednostce.
Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach do dnia 30 czerwca 2010 r. prowadziło działalność w formie zakładu budżetowego. Od 01 lipca 2010 r. zostało przekształcone w jednostkę budżetową. Koszty zakładu budżetowego wyniosły 614.733,71 zł a jednostki budżetowej 612.771,53 zł.
Kontrola przestrzegania realizacji procedur w zakresie oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków została przeprowadzona na podstawie próby w wysokości 23.131,33 zł. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków objętych kontrolą pod kątem zgodności z obowiązującymi w szkole procedurami, jak i przepisami prawa.
W pozostałym zakresie stwierdzono następujące uchybienia i nieprawidłowości:
      1)      Nie przeprowadzono na dzień 31.12.2010 r. inwentaryzacji należności z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolu zaewidencjonowanych na koncie 221 oraz odpisów aktualizujących ich wartość ujętych na koncie 290 drogą rzetelnej weryfikacji sald, czym naruszono art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości. Stanowi to również przesłankę wskazującą na naruszenie dyscypliny finansów publicznych zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.
      2)      W bilansie na dzień 31.12.2010 r. w pozycji aktywów A.II.1.5 – „Inne środki trwałe” błędnie ujęto wartość 9.516,- zł zamiast w pozycji A.II.2 – „Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)”.
      3)      Na koncie 240 błędnie zaewidencjonowano w dniu 31.12.2010 r. zrealizowane, lecz nie przelane do budżetu dochody budżetowe w wysokości 178,50 zł, które powinny zostać ujęte na koncie 222 – „Rozliczenie dochodów budżetowych”.
      4)      W dokumentacji przedszkola brakuje dowodów potwierdzających, że w 2010 roku podejmowano działania windykacyjne w stosunku do należności przeterminowanych objętych kontrolą powstałych w latach 2002-2009, jak również należności powstałych w 2010 r., z których część do dnia zakończenia kontroli nie została zweryfikowana i wiarogodnie oszacowana.
      5)      Odpisy aktualizujące wartości należności ewidencjonowano na koncie 290-1 i 290-2 w podziale na należności dotyczące opłaty stałej i wyżywienia bez ujmowania ich analogicznie, jak na koncie 221 (do 30.06.2010 r. na koncie 201), to znaczy odrębnie dla każdego dziecka, którego opłata dotyczy. Naruszono tym zasadę wyrażoną w art. 16 i 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości dotyczącą prowadzenia ksiąg pomocniczych dla rozrachunków.
      6)      Odsetki od należności przeterminowanych z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolu nie były naliczane i ujmowane w księgach rachunkowych. Naruszono tym postanowienia § 7 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia MF z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych[1], który mówi, że „Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.” Stanowi to przesłankę wskazującą na naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.
 
Burmistrz Polic zalecił kontrolowanej jednostce:
      7)      Przeprowadzanie na koniec roku obrotowego inwentaryzacji należności z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolu zaewidencjonowanych na koncie 221 oraz odpisów aktualizujących ich wartość ujętych na koncie 290 drogą rzetelnej weryfikacji sald zgodnie art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości.
      8)      Prawidłowe prezentowanie w bilansie danych wynikających z ksiąg rachunkowych.
      9)      Ewidencjonowanie zrealizowanych, lecz nie przelanych do budżetu dochodów budżetowych na koncie 222 – „Rozliczenie dochodów budżetowych”.
  10)      Uporządkowanie i skompletowanie dokumentacji (w podziale na poszczególnych dłużników), potwierdzającej podejmowane działania windykacyjne w stosunku do należności przeterminowanych oraz przeanalizowanie tych, które powstały do roku 2008 pod kątem tego, czy istnieją dokumenty potwierdzające uznanie długu przez dłużnika w formie pisemnej, które przerywają 3-letni bieg przedawnienia.
  11)      Zweryfikowanie należności przeterminowanych powstałych w 2010 r. oraz podjęcie wszelkich dozwolonych prawem działań windykacyjnych, mających na celu wyegzekwowanie wszystkich należności przedszkola, które nie uległy przedawnieniu.
  12)      Ewidencjonowanie odpisów aktualizujących wartość należności na koncie 290 analogicznie, jak na koncie 221, to znaczy odrębnie dla każdego dziecka, którego opłata dotyczy zgodnie z art. 16 i 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości.
  13)      Naliczanie i ujmowanie w księgach rachunkowych odsetek od należności przeterminowanych zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia MF z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

[1] § 8 ust. 1 pkt 5 aktualnie obowiązującego rozporządzenia MF z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij